Karta Stałego Klienta

Regulamin udziału w programie Karta Stałego Klienta

F.H. Dom i Ogórd Tarnów

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak ” Programie Karta Stałego Klienta ” ( zwanym w dalszej części Regulaminu Programem ) skierowanym do Klientów detalicznych oraz firm Centrum Ogrodniczego Dom i Ogród Tarnów.
 • 1.2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 • 1.3. Program rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2017 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.
 • 1.4. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez użycie otrzymanej Karty ( zwanej w dalszej części Regulaminu Kartą Lojalnościową ).
 • 1.5. Celem Programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania rabatów o określonych w regulaminie kwotach, w wyniku robienia zakupów w sklepie Dom i Ogród.
 • 1.6. Organizatorem programu jest: F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak ul. Zbylitowska 23, 33-100 Tarnów, NIP: 873-179-29-13, REGON: 120330658 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki korzystania z programu oraz karty

 • 2.1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi wniosek o wydanie Karty poprzez czytelne wypełnienie w sklepie Dom i Ogród, biorącym udział w Programie „ Karty zgłoszenia do Programu ” oraz okaże sprzedawcy swój dokument tożsamości.
 • 2.2. W Karcie zgłoszenia Klient podaje swoje dane osobowe w celu ich rejestracji w systemie informatycznym Programu.
 • 2.3. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z treścią Karty zgłoszenia.
 • 2.4. Karta zgłoszeniowa bez podpisu Uczestnika jest nieważna.
 • 2.5. Z chwilą otrzymania Karty Klient staje się Uczestnikiem Programu.
 • 2.6. Uczestnicy Programu dokonując, za określoną kwotę zakupów w sklepie uzyskują punkty. Punkty zbierane są na Karcie w systemie elektronicznym, zgodnie z formułą: każde jednorazowo wydane na zakupy pełne 10 zł = 10 punktów ( np. 9,99 zł = 0 pkt; 10,00 zł = 10 pkt; 19,99 zł = 10 pkt; 20,00 zł = 20 pkt; 29,99 zł= 20 pkt itd. ).
 • 2.7. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być wymieniane na towary dostępne w sklepie Dom i Ogród, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 • 2.8. Za zebrane punkty uczestnik otrzyma rabat kwotowy, który umożliwia obniżenie kwoty za zakupy.
 • 2.9. Punkty zgromadzone na koncie uczestnika wymienione są na kupony rabatowe na następujących zasadach:
  500 pkt = 10,00 zł; 1000 pkt = 20,00 zł; 1500 pkt = 30,00 zł; 2000 pkt = 40,00 zł
 • 2.10. Rabat kwotowy można wykorzystać najwcześniej przy dokonywaniu kolejnych zakupów w dniu następnym.
 • 2.11. Wydrukowany kupon rabatowy pozostaje ważny przez 60 dni. Po upływie tego okresu traci on swoją wartość oraz ważność.
 • 2.12. Zebrane punkty pozostają ważne przez cały okres trwania programu.
 • 2.13. Gromadzenie punktów elektronicznych odbywa się na indywidualnych kontach klientów.
 • 2.14. W trakcie udzielania rabatu uczestnikowi programu, kasjer w sklepie odejmuje z konta uczestnika określoną ilość punktów.
 • 2.15. Aktywacja konta elektronicznego następuje z chwilą dokonania pierwszej transakcji z jej użyciem.
 • 2.16. Każdy z uczestników otrzymuje kartę z odrębnym numerem. Wydanie karty podczas pierwszej rejestracji jest bezpłatne.
 • 2.17. Rejestracja otrzymanych punktów na Karcie następuje podczas dokonania zakupów tzn. w momencie podejścia do kasy należy okazać sprzedawcy Kartę celem naliczenia punktów.
 • 2.18. Jeżeli Uczestnik nie posiada Karty w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości naliczenia punktów w późniejszym czasie na podstawie paragonu.
 • 2.19. Dzienny limit liczby transakcji dla otrzymanej karty: 3 transakcje.
 • 2.20. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych na Karcie punktów w sklepie Dom i Ogród.
 • 2.21. Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik Programu lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba ukazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez niego upoważniona.
 • 2.22. Organizator nie wydaje duplikatu karty, uczestnik na żądanie otrzymuje nową kartę, o nowym numerze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestnika wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty, jeżeli ten fakt nie został zgłoszony na piśmie
 • 2.23. W przypadku utraty karty wydanie kolejnej i przypisanie zgromadzonych punktów jest odpłatne i kosztuje 10,00 zł. Fakt utraty karty należy niezwłocznie zgłosić w siedzibie firmy F.H. Dom i Ogród.
 • 2.24. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

3. Reklamacje

 • 3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez Organizatora po przedstawieniu przez Uczestnika paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji.
 • 3.2. Reklamację może składać Uczestnik w ciągu 7 dni od daty zakupów w sklepie Dom i Ogród.
 • 3.3. Po upływie wskazanego powyżej terminu uznaje się, że punkty zostały naliczone prawidłowo i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

4. Ochrona danych osobowych

 • 4.1. Administratorem danych osobowych jest: F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak ul. Zbylitowska 23, 33-100 Tarnów, NIP: 873-179-29-13. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie i są przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 • 4.2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), w tym w szczególności poprzez przesyłanie mi informacji marketingowych i handlowych. Jednocześnie oświadczam, że dane wskazane powyżej są prawdziwe, że swobodnie i dobrowolnie podjąłem/podjęłam decyzję o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w/w danych, oraz, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, aktualizowania, a także złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
 • 4.3. Wyrażam dobrowolną zgodę na wysyłanie na podane przeze mnie: adres e-mail lub numer telefonu, informacji o charakterze handlowym w formie wiadomości tekstowych (sms) lub wiadomości elektronicznych (e-mail) (w tym informacji przesyłanych przy pomocy automatycznych systemów wywołujących na urządzenia końcowe, takie jak komputer, telefon, smartfon lub tablet, przy pomocy których będę odbierać powyższe informacje).

5. Rezygnacja z Programu Karta Stałego Klienta

 • 5.1. Klient korzystający z programu może w każdym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności zrezygnować z uczestnictwa w programie i zwrócić kartę.
 • 5.2. Rezygnacji można dokonać osobiście w siedzibie firmy Dom i Ogród lub drogą mailową: domiogród@onet.eu
 • 5.3. Rezygnacja z programu oznacza dezaktywację Karty Lojalnościowej, usunięcie konta oraz wszystkich danych osobowych podanych przez uczestnika programu.
 • 5.4. Dezaktywacja Karty Lojalnościowej jest równoznaczna z rezygnacją wykorzystania Karty Lojalnościowej na potrzeby wszystkich akcji, w których Klient bierze w danym momencie udział.
 • 5.5. Jeśli w chwili dezaktywacji Karty Lojalnościowej na koncie są zapisane jakiekolwiek punkty, ulegają one przepadkowi.

6. Postanowienia końcowe

 • 6.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 • 6.2. Ilekroć Regulamin przewiduje możliwość kontaktu telefonicznego, opłata za połączenie ponoszona jest zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych klienta.
 • 6.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii jesteśmy dla Państwa dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej: domiogrod@onet.eu oraz telefonicznie pod numerem: ( 14 ) 633 08 05 w godzinach pracy sklepu Dom i Ogród.

Dokumenty do pobrania

Regulamin udziału w programie "Karta Stałego Klienta" F.H. Dom i Ogród Tarnów
Wzór zgłoszenia do Programu Karta Stałego Klienta
Wzór podania o rezygnację z Programu Karta Stałego Klienta

Dom i Ogród Tarnów - Prawdziwe Centrum Ogrodnicze

Sklep ogrodniczy
F.H. Dom i Ogród
ul. Zbylitowska 23 33-100 Tarnów - Mościce

Newsletter

Chcesz na bieżąco być informowany o promocjach i nowościach w naszej ofercie? Zapisz się do otrzymywania newsletter'a.